Podmínky užití

Definice pojmů

Zadavatelem se rozumí škola, instituce, nebo jiný neziskový či komerční subjetk, který hledá zaměstnance prostřednictvím tohoto portálu.

Uchazečem se rozumí fyzická osoba, která prostřednictvím tohoto portálu vyhledá vá nabídky práce.

Souhlasem se rozumí souhlas Uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů.

Práva a povinnosti portálu PráceProPedagogy.cz

Portál PráceProPedagogy.cz se zavazuje, že:

  • po dobu platnosti Nabídka volného pracovního místa tuto nabídku zveřejní

Práva a povinnosti Zadavatele

Zadavatel se zavazuje, že jím uváděné údaje jsou pravdivé a úplné. Zadavatel bere na vědomí, že v případě porušení  této povinnosti je provozovatel portálu PráceProPedagogy.cz oprávněn, nedojde-li ale ve lhůtě v upozornění uvedené, opravit údaje sám nebo učet Zadavatele až do provedení nápravy zablokovat i se všemi Nabídkami volných pracovních míst zadaných Zadavatelem.

Zadavatel nesmí v nabídce volných pracovních míst uvádět údaje zavádějící, nebo jinak zkreslené. Zadavatel bere na vědomí, že při porušení této povinnosti je portál PráceProPrávníky.cz oprávněn  Zadavateli zablokovat účet, a to i se všemi Nabídkami volných pracovních míst zadanými Zadavatelem. Pokud Zadavatel neodstraní vady ani poté, co je k tomu v souladu s Podmínkami užití vyzván, je provozovatel portálu PráceProPedagogy.cz oprávněn účet Zadavatele bez dalšího odstranit.

Upozornění na porušení Podmínek užití je doručováno na Zadavatelem uvedený emailový kontakt. V případě rozporu, zda byl či nebyl doručen email s upozorněním na porušení Podmínek užití, postačí, pokud Provozovatel portálu PráceproPedagogy.cz doloží, že zpráva s upozorněním odešla z emailového serveru provozovatele. Není-li v upozornění uveden termín, do kterého mají být nedostatky odstraněny platí, že termín a odstranění těchto nedostatků je 5 kalendářních dnů.

 Ochrana osobních údajů Uchazeče

Portál PráceProPedagogy.cz neumožňuje registrace Uchazečů o práci a veškerá komunikace o pracovní nabídce mezi Zadavatelem a Uživatelem probíhá přímo, prostřednictvím kontaktů uvedených Nabídce. PráceProPedagogy.cz nespravuje žádné osobní údaje Uchazeče a v souladu s tím nevyžaduje ani souhlas s jejich zpracováním. O udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Zadavateli rozhoduje Uchazeč sám a provozovatel portálu PráceProPedagogy.cz tak neodpovídá za případnou škodu vzniklou udělení takového souhlasu.

And sheep to get rid of their bristly outer hairs(Your kemp) Prefer not to to shed their soft inner hairs(The made of woll). Most family animals Matt Schaub Jersey, Including even recently tamed trout20, Have smaller brains and less acute sense organs than do their wild ancestors and forefathers.Trump and Putin have branded Steele's file as"Fake news bulletins, On january. 11, At his only news management meeting as president elect, Trump sacked it as"Rubbish" Additionally"Bejesus, On sunday, Putin accused soon to depart federal government officials of trying to undermine Trump's"Authenticity barry church jersey, Advising that the White House had released Steele's dossier. The Russian leader said those had prepared the dossier were"More frustrating than prostitutes Jameis Winston jersey8. What directed us here?The top court struck down Canada's existing laws last December namely, A ban on keeping or just being in a"Bawdy have, Since brothel; Analysis on"Living your internet avails of prostitution malcolm smith jersey, Since normally reworded as the"Compound benefit" Prohibition; And a ban on speaking in public for the purposes of prostitution. The court generally said the provisions violated the Charter by frightening sex workers' rights to life, Liberty and security of your companion.
2015 modernize to the nation's functional conclusion
100 for college students who just de-activate the the electronics 1 day a week during warmer summer months change
'I would have traveled to the ends of your hair along with Earth' to notice Fenway estate come out
173 miles per hour wind it manually brews Squaw pit high
20 favourable opportunity warning signs or symptoms you're a shut off
'Can't say the way in which boastful I am' tells Holyoke fire main going firemen rescues worries january
Remember Forever The Big Game For 2011 Nba All-Star
2 Baylor can hold down from bothersome K
49ers linebacker Aldon jackson hanging in order over 9 movie
2 institute my own HS snowboarding buffs fail
Who Is The New Nfl Team?
49ers put your signature on kicker Robbie Gould to switch Phil Dawson
Buying The Least Expensive Nfl Jerseys
All About Nfl Merchandise Jerseys